Genel Bilgi

1. Amaç: Mekatronik (Mechatronic) kelimesi İngilizce ‘mechanic’ ve ‘electronic’ kelimelerinin uygun bir şekilde birleştirilmesinden oluşmuş ve ilk kez Japonya’da kullanılmıştır. Bu kavram Japonya’dan yola çıkarak tüm dünyaya yıllar ilerledikçe yayılmaya ve yerleşmeye başlamıştır. Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi programları ile bilgisayar yazılım bilim dallarının bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan yeni bir bilim dalıdır. Mekatronik mühendisliği ise kısaca, mühendislik ilkeleri içinde makina, elektrik/elektronik mühendisliği ve bilgisayar teknolojisinin eş amaçlı tümleşik bir yapıda gerçekleştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu üç mühendislik konusunun bir ürün üzerinde bütünleşmesi, mekatronik mühendisliğinin temel ilkesidir. Çağdaş mekatronik teknolojisi ürünleri, bir veya birkaç mikroişlemci çevresinde yerleştirilen sensörler, motor sistemleri ve tüm sistem veya makinayı merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Bu tanıma uygun sistem ve makinalar kendisine tanımlanan çevreyi gözlemlemekte, çevredeki değişimleri algılamakta ve algıladığı bilgileri yorumlayarak gerekli motor sistemler yardımı ile çevresini değiştirebilmektedir. Mekatronik ürünlerde yer alan yazılımlar genellikle yapay zeka tekniklerini kullanmakta ve böylece mekatronik tasarım ürünleri, basit işlevsel makinalar yerine, çeşitli koşullara uyum sağlayabilen yetenekli sistemlere dönüşmektedir.

Programın Somut Amaçları: Bölümümüz, elektrik-elektronik, makina ve bilgisayar sistemleri teknolojileri alanlarında uzmanlık kazanan, tasarım sürecini denetleyebilen ve yönlendirebilen, ilgili alanlarda gereksinim duyulan bilgiyi alıp kullanabilen ve özellikle bu bilgiyi ürün geliştirme sürecine aktarabilecek nitelikte mekatronik mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Somut Avantajları: Türkiye’nin teknolojik tasarım ve üretimde uluslararası rekabet şansının, önemli oranda mekatronikte göstereceği başarıya bağlı olduğu söylenebilir. Bunun için de, mekatronik eğitiminin her kademede yaygınlık kazanması gerekmektedir. Bunu tamamlayıcısı olarak meslekî ve teknik eğitim sisteminin, lise düzeyinden üniversiteye kadar bütüncül bir yaklaşımla, birbirinin başlangıcı ve devamı şeklinde ele alınması da önemlidir. Ayrıca, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, mekatroniğin öncelikli ve kritik alan olarak ilan edilmesi ve bu eğitimin devlet-üniversite-endüstri işbirliği ile sürdürülmesi de büyük önem arz etmektedir.

2. Mekatronik Mühendisliğinin Yeri: Mekatronik Mühendisliği programı ülkemizde Atılım Üniversitesi,  Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitelerinde bulunmaktadır. Yurtdışında ise, University of Portsmouth, University of Technology Delft Netherlands, University of California, University of Washington, University of Leeds ve University of Tokyo gibi üniversitelerde Mekatronik Mühendisliği Programını mevcuttur. Belirtilen üniversitelerin çoğunda teori ve tasarım ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Bu programda ise, gerekli teorik bilginin yanı sıra özellikle uygulama ağırlıklı bir eğitim verilerek, endüstrinin ihtiyacı olan uygulama bilgi ve becerisi yüksek Mekatronik Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3. İstihdam Durumu: Mekatronik Mühendisliği çağımızda teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu değişen pazar koşulları ve müşteri beklentileri ile ortaya çıkan çok disiplinli ve tümleşik bir mühendislik dalıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, ürün geliştirme sürecinde ve endüstride yapay zekâ, otomasyon, kontrol ve robot teknolojilerinin kullanıldığı, akıllı ürünlerin/sistemlerin giderek artan bir oranda tercih edildiği bir yöne doğru gitmektedir. Bu doğrultuda Mekatronik Mühendisleri tasarım ve üretim yapan her türlü sanayi kuruluşunda, üniversitelerde akademisyen olarak, araştırma merkezlerinde, AR-GE birimleri ve fabrikalarda çalışabilirler. Mekatronik Mühendisliği ayrıca yaratıcılığa ve girişimciliğe çok uygun bir meslek dalı olduğundan, mezunlarımız kendi işyerlerini kurarak ileri teknolojiye yönelik özgün çalışmalar yapabilirler.

4. Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar: Eğitim-öğretim süresi 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, 53 ders (167 kredi, 209 saat) alıp derslerin tamamından başarılı olması ve her biri 24’er işgünü olmak üzere iki staj yapması, ayrıca yedinci yarıyılda İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

5. Staj Çalışmaları: Öğrenciler 4. yarıyıl ve 6. yarıyıl sonunu izleyen yaz dönemlerinde 24’er iş günü olarak endüstriyel tasarım, üretim veya AR-GE birimlerinin bulunduğu kurumlarda staj yapmak ve ayrıca yedinci yarıyılda İşyeri Eğitimi almak zorundadırlar. Staj ve İşyeri Eğitimi için Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği girişimleri başlamış ve halen devam etmektedir.

Türkçe